fbpx
17 septembra, 2020

RAZPISI IN DRUGI DOKUMENTI

Povezave na poročila, razpise in druge dokumente.

RAZPIS ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA BOHINJSKO/FROM BOHINJ

Rok za oddajo prijav: 12. oktober 2020
Datum ocenjevanja: petek, 23. oktober 2020
 
Razpis je odprt za ocenjevanje:

 • jedi in pijač,
 • vodenih doživetij,
 • pridelkov in kulinaričnih izdelkov,
 • rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja.

KONTAKTI

E-mail: [email protected]
Naslov: Turizem Bohinj, Stara Fužina 38 (Center TNP Bohinj)
Dodatne informacije in pomoč pri razvoju produktov: 040 229 079 (Jana Vilman Proje)

OBRAZCI IN DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA BOHINJSKO

Za podrobnejše informacije nas kontaktirajte na [email protected]

 

SEZNAM TURISTIČNIH VODNIKOV IZ BOHINJA Z REGIONALNO LICENCO (2018/2019) 

ŠT. IZKAZNICE IME, PRIIMEK DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA JEZIKI
006-18 Grega Šilc Bohinj ang, nem, hrv, srb, slo
007-18 Marija Žvan Bohinj ang, nem, slo
013-18 Mojca Taler Bohinj  
025-18 Marko Viduka Bohinj ang, hrv

 

Predelava in zaščita lesa ter njegova uporaba za visokokakovostne izdelke in konstrukcije

V okviru sklopa izobraževanj se lahko udeležite naslednjih 6 delavnic, ki vključujejo praktična izobraževanja in predavanja

Sklop gozdno-lesarskih izobraževalnih delavnic

 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2020 (Uradni vestnik Občine Bohinj 1/2020) Turizem Bohinj objavlja naslednji:

POZIV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN DRUGIH AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO TURISTIČNI RAZVOJ IN PROMOCIJO BOHINJA V LETU 2020

 1. Predmet poziva

Turizem Bohinj objavlja poziv za sofinanciranje prireditev v Občini Bohinj v letu 2020, ki so v skladu s Strategijo razvoja turizma 2017 – 2021 in pospešujejo turistični razvoj ter promocijo Občine Bohinj v letu 2020.

 1. Pogoji poziva

Poziv velja za sofinanciranje prireditev, ki bodo izvedene v času od 1. 11. 2019 do 31 10. 2020. Organizator prireditve lahko odda vlogo za največ 1 (eno) prireditev.

Stroški hrane in pijače niso predmet sofinanciranja.

Na poziv se lahko odzovejo :

 • organizatorji prireditev, ki nimajo profitnega značaja (krajevne skupnosti, društva, klubi, zavodi in njim sorodne neprofitne organizacije) in imajo sedež v občini Bohinj,
 • organizatorji prireditev, ki imajo urejeno dokumentacijo o registraciji in evidenco članstva, kot to določa ustrezna zakonodaja,
 • organizatorji prireditev, ki majo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo programa, ki je predmet poziva.
 • organizatorji prireditev, ki za stroške, ki jih navajajo v svoji vlogi, niso pridobili sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov,
 1. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija

Vloga mora vsebovati:

 • izpolnjen obrazec Vloga za dodelitev sredstev za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Bohinja v letu 2020.
 • obvezne priloge, navedene v Vlogi za dodelitev sredstev za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Bohinja v letu 2020
 1. Merila in pogoji sofinanciranja

Merila za vrednotenje vlog so sestavni del razpisne dokumentacije.

 1. Vrednost razpisanih sredstev

Višina razpoložljivih sredstev znaša 10.000,00 €. Izbrane prireditve bodo sofinancirane do razpisane višine sredstev.

 1. Višina sofinanciranja:

Organizator lahko prejme do 50% vrednosti ocenjenih celotnih stroškov za izvedbo prireditve, vendar ne več kot 1.500,00 €. Sredstva bodo razdeljena na podlagi meril in pogojev, navedenih v tem pozivu.

Pred črpanjem odobrenih sredstev mora organizator predložiti poročilo o izvedbi prireditve ter obračun stroškov s prilogami.

Rok za oddajo poročil s prilogami za črpanje sredstev je 30 dni po končani prireditvi, vendar najkasneje do 20. 11. 2020.

Rok za oddajo poročil s prilogami za črpanje sredstev že izvedenih prireditev je 30 dni po podpisu pogodbe.

 1. Rok za predložitev vlog in način predložitev vlog

Organizatorji lahko oddajo svoje vloge s predpisano dokumentacijo osebno na Turizmu Bohinj ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Turizem Bohinj, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero.

Rok za oddajo vlog na poziv je do vključno torka, 28.7.2020 (osebno na Turizmu Bohinj do 14:30 ure ali priporočeno po pošti do 24.00 ure).

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano:

»NE ODPIRAJ – POZIV – SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V OBČINI BOHINJ ZA LETO 2020«.

V levem zgornjem kotu na prednji strani ovojnice morajo biti navedeni podatki o prijavitelju: naziv in naslov prijavitelja. Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepijo na kuverto za oddajo vloge na poziv za sofinanciranje.

 1. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Postopek izbire javnih prireditev, ki bodo sofinancirane s strani Turizma Bohinj, bo vodila tričlanska komisija, ki jo imenuje direktor Turizma Bohinj. Odpiranje vlog bo izvedeno v roku enega tedna po roku za oddajo vlog in ne bo javno. Vloga, ki jo bo, vložil organizator, ki ne izpolnjuje pogojev iz 2. točke tega poziva ali nepravočasno oddana vloga, ali ne bo predmet sofinanciranja.

Komisija bo pregledala prispele vloge in jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v pozivu. V primeru nepopolne vloge bo komisija pisno pozvala vlagatelja, da jo dopolni v roku 8 dni. Nepopolne in neustrezno dopolnjene prijave, ki jih bodo organizatorji poslali do naknadnega roka, ne bodo predmet sofinanciranja .

Pred ocenjevanjem popolnih vlog bo komisija preverila, ali vloga ustreza predmetu in  pogojem poziva. V primeru, da vloga ne bo izpolnjevala pogojev za sofinanciranje, je komisija ne bo ocenjevala.

Komisija oceni vse popolne vloge na podlagi meril za vrednotenje vlog in pripravi predlog sofinanciranja. Na podlagi končne razdelitve sredstev s strani komisije, direktor Turizma Bohinj izda obvestila o izboru in pozive k podpisu pogodb o sofinanciranju.   Podrobnejši pogoji sofinanciranja so navedeni v pogodbi.

 1. Razpisna dokumentacija

Poziv za sofinanciranje prireditev 2020

VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN DRUGIH AKTIVNOSTI V OBČINI BOHINJ 2020

MERILA_Poziv za sofinanciranje prireditev v letu 2020

 1. Informacije

Vse informacije v zvezi s pozivom lahko dobite na: Turizem Bohinj, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero, vsak dan od 8:00 do 15:00 ali na tel. 04 574 75 90 ali [email protected].

 

Vabilo ustvarjalcem z lesom

V okviru projekta „Uporabimo lokalni les“, ki se izvaja v sklopu aktivnosti projekta LAS Gorenjska košarica, vse, ki se ukvarjate z lesom vabimo k sodelovanju. V priloženih razpisih se lahko prijavite k sodelovanju na promocijski razstavi inovativnih izdelkov iz lokalnega lesa ali v projektno aktivnost: razvoj in nadgradnja inovativnih izdelkov iz lokalnega lesa.

K sodelovanju vabimo podjetja, obrtnike, rokodelce, oblikovalce in ljubitelje, ki se ukvarjate z obdelavo lesa in proizvodnjo lesenih izdelkov. Prijavijo se lahko pravne in fizične osebe z enim ali več izdelki. Prijavitelji morajo imeti naslov stalnega prebivališča ali sedež podjetja na območju občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica.

Sodelovanje na razstavi: izdelki iz lokalnega lesa

V okviru projekta LAS Gorenjska košarica se pripravlja promocijsko prodajna razstava izdelkov iz lokalnega lesa, ki bo na območju projekta v septembru, podprta tudi s spletno promocijsko kampanjo. S strani strokovne komisije izbrani izdelki bodo predstavljeni tudi v posebnem katalogu. Na razstavo lahko prijavite eksponate, ki so v celoti izdelani iz masivnega lesa, ali pa je les le del izdelka. Prednost bodo imeli izdelki izdelani iz lesa s slovenskim poreklom.

Poziv za razvoj in nadgradnjo inovativnih izdelkov iz lesa

Ena od aktivnosti projekta »Uporabimo lokalni les« je tudi pomoč podjetjem, obrtnikom, rokodelcem, oblikovalcem ali ljubiteljskim ustvarjalcem z lesom pri razvoju njihovih izdelkov. V ta namen se lahko prijavite na poziv za razvoj in nadgradnjo inovativnih izdelkov iz lesa. Strokovna podpora bo zagotovljena s strani arhitekta in oblikovalca. Prednostno bodo obravnavani prijavitelji, ki želijo razviti ali nadgraditi izdelke iz lesa ali izdelke katerih eden od gradnikov je les slovenskega porekla, primerne za opremo in dekoracijo interierja.

Izdelki in prototipi razviti ali nadgrajeni preko aktivnosti projekta Uporabimo lokalni les bodo predstavljeni v katalogu in na promocijsko prodajni razstavi septembra letos. Izbrani izdelki pa bodo krasili interier nastanitvenega objekta.

V kolikor vas sodelovanje zanima, a imate glede tega dodatna vprašanja, nas pokličite na telefon: 040 229 079 (dr. Jana Vilman) ali pišite [email protected].

Se veselimo sodelovanja!

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpis in PRIJAVNICA konzultacije, razstava Uporabimo lokalni les

Razpis Uporabimo lokalni les

 

Razpis za študentsko delo v času poletnih počitnic

Rok za oddajo prijav: 20. junij  2020

Turizem Bohinj ponovno vabi k sodelovanju študente, ki bi želeli opravljati delo na sledečih delovnih mestih:

 • pobiranje pristojbine za urejanje poti v korita Mostnice,
 • informator na turistični ladji,
 • informator v info centru Stara Fužina in TNP –  Bohinjka
 • pobiranje pristojbine za urejanje poti v korita Mostnice,
 • pomoč pri upravljanju plovbnega režima,
 • skrb za čistočo obale jezera,
 • pomoč na prireditvah

Zaželeno je znanje vsaj dveh tujih jezikov. Za delo na turistični ladji je obvezno znanje angleškega in nemškega jezika. Za manj zahtevna dela je minimalna starost 15 let. Do 18 leta starosti morajo starši podati pisno izjavo, da materialno odgovarjajo za svojega otroka.

Kandidate bomo izbrali na podlagi pisnih prijav. Po izteku roka za prijavo, ki je 20. junij 2020, bomo prijavljene kandidate povabili na razgovor.

Kandidate bomo izbrali na podlagi razgovora in izpolnjevanja pogojev, ki so zahtevani za opravljanje določenega dela.

Izbrane kandidate bomo po potrebi razporejali na vsa zgoraj omenjena delovna mesta, če bo kandidat ustrezal zahtevnosti delovnega mesta.

 

Prijave pošljite na Turizem Bohinj, na elektronski naslov: [email protected] ali po pošti, Turizem Bohinj, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko Jezero, najkasneje do 20. junija 2020

Za vse dodatne informacije smo vam dostopni med tednom od 7:00 do 15:00 ure na telefonski številki: 04 574 75 90

 

Optimizacija stroškov v turističnih nastanitvah

Spoštovani ponudniki turističnih storitev!

Poraba vode, elektrike, čistil, potrošnega materiala ima velik vpliv na poslovanje vašega podjetja. 

Vabimo vas na delavnico Optimizacija stroškov v turističnih nastanitvah, kjer bodo strokovnjaki predstavili rešitve z različnih področij, kjer lahko privarčujete.

Datum: 12. 11. 2018 ob 9.00

Kraj: Center TNP, Stara Fužina

Dnevni red: 

Uvodni pozdrav: Klemen Langus, Turizem Bohinj

9.00 – 10.00

Srečko Čemažar, Režijski obrat Bohinj: 

Sistem upravljanja z vodo v Bohinju 

Andrej Sodja, Občina Bohinj: 

Rešitve za učinkovito ravnanje z odpadnimi vodami

Nataša Andlovec, Bohinj ECO hotel:

Predstavitev sistema upravljanja z vodo Bohinj ECO hotel

Jaka Žvan, Alpik

Mehki načini zmanjševanja rabe vode v turističnih nastanitvah 

10.15 – 12.00

Bojana Stare, Režijski obrat Bohinj:

Sistem upravljanja z odpadki v Bohinju

Andrej Kovačilč, Občina Bohinj

Sistem upravljanja z energijo in predvidene investicije v z manjševanje rabe energije 

Katica Mikelj, VGS Bled

Optimalno gospodinjenje v turističnih obratih

Prijave in več informacij na: [email protected]

 

Naroči se na e-novice

Z nadaljnjo uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. OK Več...