fbpx
Junij 7, 2019

RAZPISI IN DRUGI DOKUMENTI

Povezave na poročila, razpise in druge dokumente.

POZIV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN DRUGIH AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO TURISTIČNI RAZVOJ IN PROMOCIJO BOHINJA V LETU 2019

 1. Predmet poziva

Turizem Bohinj objavlja poziv za sofinanciranje prireditev v občini Bohinj v letu 2019, ki so v skladu s Strategijo razvoja Turizma 2017 – 2025 in pospešujejo turistični razvoj ter promocijo občine Bohinj v letu 2019.

 1. Pogoji poziva

Na poziv se lahko odzovejo:

 • organizatorji prireditev, ki nimajo profitnega značaja (krajevne skupnosti, društva, klubi, zavodi in njim sorodne neprofitne organizacije) in imajo sedež v občini Bohinj,
 • imajo urejeno dokumentacijo o registraciji in evidenco članstva, kot to določa ustrezna zakonodaja,
 • imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo programa, ki je predmet poziva.

Poziv velja za sofinanciranje prireditev, ki bodo izvedene v času od 1. 11. 2018 do 30. 10. 2019

 • organizatorji, ki za iste upravičene stroške, ki jih navajajo v svoji vlogi, niso pridobili sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov,
 • stroški hrane in pijače niso predmet sofinanciranja.
 1. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija

Vloga mora vsebovati:

 • izpolnjeno VLOGO ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN DRUGIH AKTIVNOSTI, KI POSPEŠUJEJO TURISTIČNI RAZVOJ IN PROMOCIJO BOHINJA V LETU 2019,
 • obvezne priloge, navedene v Vlogi za dodelitev sredstev za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Bohinja v letu 2019
 1. Merila in pogoji za sofinanciranje

Merila za vrednotenje vlog so sestavni del razpisne dokumentacije.

 1. Vrednost razpisanih sredstev

Višina razpoložljivih sredstev znaša 10.000 €.

Višina sofinanciranja:
Organizator lahko prejme do 50% vrednosti ocenjenih celotnih stroškov za izvedbo prireditve, vendar ne več kot 1500 €.

Omejitve:
Organizator lahko odda vlogo za največ 1 (eno) prireditev.
Sredstva bodo razdeljena na podlagi meril in pogojev, navedenih v tem pozivu.

Izbrane prireditve bodo sofinancirane do razpisane višine sredstev.
Pred črpanjem odobrenih sredstev mora organizator predložiti  poročilo o izvedbi prireditve ter obračun stroškov s prilogami.

Rok za oddajo poročil s prilogami za črpanje sredstev je 30 dni po končani prireditvi, vendar najkasneje do 20. 11. 2019.

Rok za oddajo poročil s prilogami za črpanje sredstev že izvedenih prireditev je 30 dni po odobritvi vloge in podpisu pogodbe.

 1. Rok za predložitev vlog in način predložitev vlog

Organizatorji naj oddajo svoje vloge s predpisano dokumentacijo na Turizmu Bohinj ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Turizem Bohinj, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero.

Rok za oddajo vlog na poziv je do vključno ponedeljka 28.6.2019 (osebno na Turizmu Bohinj do 14:30 ure ali priporočeno po pošti do 24.00 ure).

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano:

»NE ODPIRAJ – POZIV – SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V OBČINI BOHINJ ZA LETO 2019«.

V levem zgornjem kotu na prednji strani ovojnice morajo biti navedeni podatki o prijavitelju:  naziv in naslov prijavitelja. Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepijo na kuverto za oddajo vloge na poziv za sofinanciranje.

 1. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Postopek izbire javnih prireditev, ki bodo sofinancirane s strani Turizma Bohinj, bo vodila tričlanska komisija, ki jo imenuje direktor Turizma Bohinj. Odpiranje vlog bo izvedeno v roku enega tedna po roku za oddajo vlog in ne bo javno. Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba, ali nepravočasna vloga ne bo predmet sofinanciranja.

Komisija bo pregledala prispele vloge in jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v pozivu. V primeru nepopolne vloge bo komisija pisno pozvala vlagatelja, da jo dopolni v roku 8 dni. Nepopolne in neustrezno dopolnjene prijave, ki jih organizatorji do naknadnega roka ne bodo dopolnili, ne bodo upoštevane.

Pred ocenjevanjem popolnih vlog bo komisija preverila, ali vloga ustreza predmetu in  pogojem poziva. V primeru, da vloga ne bo izpolnjevala pogojev za sofinanciranje, je komisija ne bo ocenjevala.

Komisija nato oceni vse popolne vloge na podlagi meril za vrednotenje vlog in pripravi predlog sofinanciranja. Na podlagi končnega predloga razdelitve sredstev s strani komisije direktor Turizma Bohinj izda pozive k podpisu pogodb o sofinanciranju, v kateri bodo navedeni podrobnejši pogoji sofinanciranja.

 1. Razpisna dokumentacija

Vloga za dodelitev sredstev za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti v občini Bohinj v letu 2019.

Merila_javne prireditve_2019

 1. Informacije

Vse informacije v zvezi s pozivom lahko dobite na:

Turizem Bohinj, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero, vsak dan od 8:00 do 15:00 ali na tel. 04 574 75 90 ali [email protected].

10. Priloge

Primer pravilno opremljene ovojnice.

 

Razpis za gospodarstvo – subvencije Občine Bohinj

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske bo v četrtek, 6.6.2019 ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj imela predstavitev razpisa za gospodarstvo.

Kdo ima možnost prijave na razpis?

 • Samostojni podjetniki.
 • Mikro, mala in srednje velika podjetja.
 • Fizične osebe – sobodajalci.

Kakšne stroške lahko prijavite na razpis?

 • Ste na novo koga zaposlili in investirali v nakup osnovnih sredstev?
 • Ste se samozaposlili – velja za polni in ne popoldanski s.p.?
 • Registrirali s.p.?
 • Vložili v osnovna sredstva?
 • Ste plačali kakšno usposabljanje, izobraževanje ali imeli stroške s promocijo oz. obiskali kakšen plačljiv sejem?
 • Ste plačali kakšno specialistično svetovanje ali izdelavo dokumentacije (npr. izjava varnosti z oceno tveganja)
 • Ste imeli stroške z opremo ali promocijo sobodajalstva?
 • Ste imeli stroške najema poslovnih prostorov in obratov?

V ta namen vas vabim, da se udeležite delavnice na kateri vam bomo predstavili podrobnosti o prijavnih obrazcih in možnosti subvencije stroškov. Prosimo, da se predhodno prijavite.

Delavnica je brezplačna.

Prijave pošljite po elektronski pošti [email protected]  z nazivom podjetja, imenom in priimkom udeleženca ter elektronsko pošto ali pokličite po telefonu na 04/581-34-19.

Eldina Čosatović, mag.posl.ved
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

POROČILA

RAZVOJNI DOKUMENTI

RAZPISI IN DOKUMENTACIJA BOHINJSKO B2B

PROJEKTI

Naroči se na e-novice

Z nadaljnjo uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. OK Več...