fbpx
Februar 28, 2019

Projekt: Vrh Julijcev

Projekt je namenjen izboljšanju stanja osmih kvalifikacijskih vrst (alpska možina, veliki pupek, hribski urh, divji petelin, gozdni jereb, belka, kotorna, triprsti detel) in štirih habitatnih tipov (vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh, gorski ekstenzivno gojeni travniki, aktivna visoka barja, trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (Chara spp.) na območjih Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku, stanje katerih je ocenjeno kot neugodno ali celo slabo brez pričakovanega izboljšanja v prihodnosti.

Neugodno stanje habitatnih tipov je povezano z zmanjševanjem površine ter porušenjem njihove strukture in delovanja, pri vrstah pa s stanjem ohranjenosti populacij in primernosti habitata. Na izgubo travišč pod gornjo gozdno mejo (vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh, gorski ekstenzivno gojeni travniki) tako vpliva opuščanje za alpski prostor značilnega planinskega pašništva in ekstenzivne košnje, kar ogroža nekatere varstveno pomembne vrste, kot sta alpska možina in kotorna. Z opustitvijo paše na planinah se izgubljajo tudi umetno vzpostavljeni kali za napajanje živine, ki so pomembni za ohranitev velikega pupka in hribskega urha. Visoka barja na pokljuški planoti so v splošnem dobro ohranjena, vse bolj jih ogrožata naraščajoči pritisk obiskovanja in neprimerno vzdrževanje ter uporaba cest na vplivnem območju. Slabo stanje trdih oligotrofnih voda s parožnicami, na primer visokogorskih jezer, so povzročile vnesene ribe, ki so porušile strukturo in delovanje vodnih ekosistemov, dodaten pritisk pa predstavlja množično sezonsko obiskovanje in različne rekreativne dejavnosti.

Projekt obravnava tudi pet vrst ptic z neugodnim stanjem ohranjenosti, pri čemer je divji petelin kot vse koconoge kure izjemno občutljiv na vznemirjanje zaradi različnih oblik rekreacije in prostočasnih aktivnosti v gozdnem prostoru.Problem vznemirjanja je najbolj izrazit na Pokljuki, kjer se številne športno rekreativne dejavnosti odvijajo neposredno v habitatu divjega petelina, k čemur dodatno prispeva prometna obremenitev zaradi lahke dostopnosti planote in velike odprtosti gozdov z gozdnimi cestami. Izkazano je tudi sezonsko vznemirjanje divjega petelina v okolici zimskih rekreacijskih središč na Voglu in v Kranjski Gori ter na območjih planin, kot sta Krstenica in Planina pri Jezeru. Pri belki je pritisk obiskovanja največji predvsem v okolici Velega polja in Hribaric ter na Mangartskem sedlu. Tako kot v evropskem prostoru je tudi v Triglavskem narodnem parku opuščanje ekstenzivne kmetijske dejavnosti v gorskem svetu eden glavnih razlogov za upad populacij kotorne, saj je vrsta v svojem pojavljanju močno odvisna od aktivne paše na planinah. Slabšanje kakovosti habitata še dodatno prispeva k slabemu stanju tudi divjega petelina in gozdnega jereba, saj v gozdnem prostoru s prevlado iglavcev potrebujeta bogato zeliščno plast z jagodičjem, pester grmovni sloj in manjšinske pionirske drevesne vrste. Negativen populacijski trend je značilen tudi za triprstega detla, ki je indikator iglastih gozdov z višjim deležem odmrlega drevja. Intenzivno gospodarjenje z gozdovi na planotah Pokljuke in Mežakle namreč znižuje obseg in kakovost habitata, saj je količina mrtvega in odmirajočega lesa iglavcev v obliki še stoječih ali pa že padlih debel najpomembnejši dejavnik za triprstega detla.

Uravnavanje pritiska obiskovanja na aktivnih visokih barjih ter ključnih območjih divjega petelina in belke se bo v projektu izvedlo z uveljavitvijo mirnih območij v prostoru. Za divjega petelina se bo moteče dejavnosti prednostno izločalo na Pokljuki, Voglu, Vitrancu in Fužinskih planinah, za belko na območjih Mangrtskega sedla, okolice Triglava ter Velega polja, popolna izločitev rabe pa bo uvedena tudi na pokljuških visokih barjih Šijec, Blejsko barje in Goreljek. Pri belki se bo pritisk poletnega obiskovanja visokogorja na območju gnezdišč vrste na Mangartskem sedlu, Konjskem sedlu, Ledinah in Doliču dodatno omejeval z ukrepom aktivnega varstva evidentiranih gnezd v obdobju valjenja. Mirna območja bodo označena v naravi, razen mirnih območij Šijec in Blejsko barje. Na vseh mirnih območjih se bo omejil dostop obiskovalcem in poostril nadzor v naravi z vključevanjem prostovoljnih nadzornikov. K učinkom ukrepa bo prispeval odkup barjanskih zemljišč v zasebni lasti ali prilagoditev rabe gozdnih zemljišč z ukrepom pogodbenega varstva. Za zmanjšanje prometne obremenitve se bo na državnih cestah na Pokljuki uvedla hitrostna omejitev in prilagodilo zimsko vzdrževanje, zagotovili se bodo pogoji za parkiranje vozil in uvedlo sezonsko avtobusno linijo, z umestitvijo zapornic pa se bo zagotovila strogo namenska uporaba gozdnih prometnic. Obiskovalcem Pokljuke bo na Mrzlem studencu na voljo urejena informacijska točka na prostem in preurejeni obstoječi parkovni poti. Pomen mirnih območij bo splošni javnosti celovito predstavljen z različnimi aktivnostmi ozaveščanja in informiranja. Aktivnosti projekta bodo prispevale tudi k oblikovanju dela akcijskega načrta, ki bo v veliki meri uskladil različne in trenutno nasprotujoče si interese po rabi prostora in naravnih virov na Pokljuki.

Posledice opuščanja ekstenzivne kmetijske dejavnosti na stanje alpske možine in neprimernega ogledovanja se bo v projektu odpravljalo z odstranitvijo lesne vegetacije na rastiščih vrste na Črni prsti in z nadgradnjo obstoječega organiziranega ogledovanja v obdobju cvetenja rastlin. Kakovost habitata kotorne in stanje traviščnih habitatnih tipov se bosta izboljšala z odstranitvijo lesne zarasti in ureditvijo pašnih površin na planinah Čadrški vrh, Duplje in Predolina. K izboljšanju stanja traviščnih habitatnih tipov bo prispevala tudi tradicionalna obnova skupaj sedemnajstih opuščenih ali zaraščajočih se kalov, s katerimi se bodo tudi vzpostavili primerni pogoji za velikega pupka in hribskega urha.

Primernost habitata za divjega petelina in gozdnega jereba se bo izboljševalo z ukrepi svetlitvene sečnje na Pokljuki in v okolici Fužinskih planin. Na Pokljuki in Mežakli se bo izvedla sadnja plodonosnih in prehransko ugodnih grmovnih in drevesnih vrst. Za izboljšanje stanja triprstega detla bodo v projektu odkupljena gozdna zemljišča v zasebni lasti na območju Fužinskih planin in Mežakle ter njihova izločitev iz gospodarjenja, s čimer se bo dolgoročno zagotovilo potrebno količino mrtve lesne mase. Slednje se bo na Pokljuki zagotavljalo z ukrepom pogodbenega varstva.

V projektu bodo izvedeni tudi ukrepi za izboljšanje stanja Dvojnega jezera. Izvedeno bo večkratno odstranjevanje jezerske zlatovčice in pisanca z uporabo posebnih mrež in z elektroizlovom, odstranjevali se bodo makrofiti. Posledice delovanja planinske koče in aktivnosti njenih obiskovalcev se bo omililo z izvedbo optimizacije delovanja obstoječe male komunalne čistilne naprave ter njeno nadgradnjo, ki zagotavlja terciarno čiščenje odpadne vode. Vzpostavljen bo tudi sistem za ravnanje z blatom (dehidracija, stabilizacija). V poletnem obdobju se bo na tem območju okrepil nadzor v naravi.

Vsebinski okvir projekta je zaradi boljše preglednosti in lažje izvedljivosti urejen v osem varstvenih ciljev, doseganje projektnih ciljev pa bo zagotavljalo devet slovenskih projektnih partnerjev s področij ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, rabe prostora in naravnih virov, razvoja, nadzora, ozaveščanja, izobraževanja in promocije. Skupna vrednost projekta znaša 3.689.249,87 EUR.

Z načrtovanimi ukrepi projekta bomo izboljšali stanje habitatnih tipov in habitatov vrst na najmanj 302,77 ha in sicer za divjega petelina 87 ha, belko 100 ha, aktivna visoka barja 4 ha, alpsko možino 2 ha, kotorno 18 ha, hribskega urha in velikega pupka na 0,17 ha, gozdnega jereba na 20 ha, visokogorska jezera na 1,6 ha in triprstega detla na 70 ha.

Februar 15, 2019

2 milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo

V vsakem od nas se skriva duša lovskih prednikov. Zato tako radi lovimo nepozabne trenutke v objektiv in se z veseljem pokažemo na socialnih omrežjih. Svoje fotografije opremite s ključniki #ifeelsLOVEnia (za fotografije iz Bohinja tudi z) #Bohinj ter #LakeBohinj in postanite ponosni ambasador naše prelepe dežele.

Med objavljenimi fotografijami in videi Slovenska turistična organizacija na strani kampanje vsak teden izbere tri najboljše in jih posebej izpostavi. Ob zaključku kampanje bodo avtorji izbranih fotografij in videov sodelovali v žrebu za glavno nagrado: možnost brezplačne udeležbe na enem od Instameetov v izvedbi STO.

NAJ VAS ZELENO SRCE VODI V BOHINJ

Turistična destinacija Bohinj bo kot vodilna destinacija izpostavljena v tednu od 18. do 25. 2. 2019. K objavi in delitvam fotografij in videov, opremljenih s ključniki #ifeelsLOVEnia, #Bohinj ter #LakeBohinj, bomo svoje goste in obsikovalce pozivali tudi preko lastnih digitalnih kanalov in družabnih omrežij. K sodelovanju spodbujamo tudi domačine, lokalne ponudnike in njihove goste.

VEČ O AKCIJI: 2 MILIJONA RAZLOGOV, ZAKAJ ČUTIMO SLOVENIJO

Slovenska turistična organizacija je v lanskem letu pričela s kampanjo »Dva milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo«, ki je dosegla milijon objav z uporabo ključnika #ifeelsLOVEnia. Kampanjo nadaljujejo tudi v letošnjem letu.

Letošnja kampanja bo potekala v štirih delih, vsak del bo namenjen eni od štirih makro destinacij, kot prva pa se predstavlja Alpska Slovenija, del katere je tudi Turistična destinacija Bohinj.

Nacionalna promocijska kampanja »Dva milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo« poteka na trenutno najbolj ključnih komunikacijskih kanalih: na družbenih omrežjih Instagram, Facebook, Twitter in YouTube ter na osrednjem slovenskem turističnem portalu www.slovenia.info. V 10 tednih trajanja bo Slovenska turistična organizacija na pristajalni strani kampanje izpostavila vseh 10 vodilnih sodelujočih destinacij v rubriki Skriti kotički Slovenije in vsak teden izbirala najboljše objave uporabnikov.

STO od lansiranja kampanje, 6. junija lani, beleži odlične odzive uporabnikov družbenih omrežij: skupno število objav z uporabo ključne besede #ifeelsLOVEnia je bilo ob začetku letošnjega leta 1 milijon, objave pa so dosegle 133 milijonov uporabnikov svetovnega spleta.

 

Januar 31, 2019

Spletna anketa: Zima v Bohinju

Bohinjski turizem v zadnjih letih izkazuje visoko rast, žal pa je slednja vezana pretežno na poletno sezono. Zelene zime, pomanjkljiva zimsko-športna infrastruktura in odsotnost privlačnih zimskih programov terjajo od vseh nas večjo aktivnost ter nove, bolj drzne in načrtne pristope. S tem vprašalnikom želimo spodbuditi čim širši krog naših partnerjev, domačine in vse z dobrimi idejami, da podate pobude za oživitev zimske turistične ponudbe v Bohinju. Na podlagi rezultatov spletne ankete bomo organizirali delovno srečanje z zainteresiranimi in skupaj za naslednja leta zasnovali akcijski načrt ZIMA V BOHINJU.

Prijazno vas prosimo za 10 minut vašega časa, za izpolnitev ankete na tej povezavi:
Spletna anketa: Zima v Bohinju.

Že vnaprej se zahvaljujemo za vaš čas in sodelovanje. Anketa bo odprta do 10. 2. 2019.
P.S. Anketa je anonimna, razen če sami želite posredovati svoje ime, da vas povabimo na načrtovano delavnico.

november 29, 2018

Smer TNP

Splošno

 • 194.211,20 €
 • 134.237,34 €
 • LAS projekti
 • Viri sofinanciranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
 • V teku
 • november 2018
 • december 2020
avgust 18, 2018

Anketa o organiziranih prevozih v Bohinju

V letu 2018 smo v Bohinju uvedli 3 linije brezplačnih organiziranih prevozov in sicer iz Bohinjske Bistrice in Ribčevega Laza do Bohinjskega jezera ter iz Srednje vasi do planine Blato. Brezplačen je tudi prevoz z avtobusom Hop-on Hop-off iz Bohinjske Bistrice po Spodnji in Zgornji Bohinjski dolini na Pokljuko.

Prosimo vas, da si vzamete nekaj časa in izpolnite anketo o organiziranih prevozih v Bohinju, saj bomo na podlagi vaših odgovorov lahko izboljšali ponudbo prevozov po Bohinju.

 

avgust 8, 2018

Pomoč pri pridobitvi okoljskega certifikata

Javni zavod Triglavski narodni park v sodelovanju s Skupnostjo Julijske Alpe, v letošnjem letu izvaja raziskavo in celostno analizo stanja o potencialih Triglavskega narodnega parka in biosfernega območja UNESCO MaB Julijske Alpe, glede uvajanja ukrepov zelene sheme slovenskega turizma.

Na območju UNESCO MaB Biosfernega območja Julijske Alpe je trenutno certificiranih 6 prejemnikov znaka SLOVENIA GREEN ACCOMODATION. Triglavski narodni park je v preteklosti že pridobil znak SLOVENIA GREEN PARK, kot SLOVENIJA GREEN DESTINATION pa so certificirane subdestinacije Bled, Bohinj in Kranjska gora.

V okviru projekta bo možno sofinanciranje tehnične pomoči posameznim ponudnikom iz območja, ki se v letošnjem letu vključujejo v sistem certificiranja in pridobivanja enega izmed trajnostnih, okoljskih ali ekoloških znakov, verificiranih s strani SLOVENIA GREEN.

Zainteresirani turistični ponudniki iz BO JA se lahko za več informacij s tem v zvezi prijavijo pri posamezni lokalni turistični organizaciji skupnosti Julijske Alpe (Bled, Bohinj, Kranjska gora, dolina Soče, Radovljica) ali na JZ Triglavski narodni park, Bled (Kontakt: [email protected]).

Pomoč se nanaša predvsem na svetovanje in pripravo potrebne dokumentacije za certificiranje zainteresiranim ponudnikom pri uvajanju, s strani SLOVENIA GREEN verificiranih, trajnostnih, okoljskih in ekoloških znakov ter vključitvi v Zeleno shemo slovenskega turizma. Pri tem bodo imeli prednost ponudniki s sedežen na območju TNP.

Za ponudnike in/ali destinacije, ki bodo vključene v Zeleno shemo slovenskega turizma bo možna tudi povezava s sistemom znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka.

(Osnova za izvajanje navedenih aktivnosti je 56. člen Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17)  ter ukrepov uvajanja trajnostnih oblik turizma v povezavi z Uredbo o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025 (Uradni list RS, št. 34/16).

Za skupnost Julijskih Alp

KLEMEN LANGUS

maj 23, 2018

Evropski teden mobilnosti

Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila.

Združuj in učinkovito potuj

”Združuj in učinkovito potuj” je slogan, ki povzema letošnjo temo Evropskega tedna mobilnosti. Letošnja tema izpostavlja združevanje ter izbiro različnih načinov, ki nas lahko pripeljejo do cilja. Združevanje različnih oblik prevoza prinaša sodobno, dinamično in ozaveščeno potovanje, s katerim lahko neposredno prispevamo k izboljšanju okolja, z aktivnim slogom pa tudi h kvaliteti lastnega življenja.

DOGAJANJE V BOHINJU V OKVIRU ETM

Občina Bohinj v letu 2018 sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti s projektom Peš je IN, avto bo(HIN). Namen je lokalnem prebivalstvu približati oblike trajnostne mobilnosti in spodbujati hojo in kolesarjenje ter prikazati pomen javnih površin in kaj nam te prinašajo dobrega v primerjavi s parkirišči v naseljih.

Aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti temeljijo na treh ukrepih. Park-IRNI dan prinaša aktivnosti na zaprtem parkirišču, na katerem se v tednu ETM vzpostavi javna površina za druženje občanov in drugih. S tem želimo pokazati prebivalcem, da je v naselju precej bolje imeti javne površine za druženje kot pa parkirišče. Zato bomo na  parkirišču pri tržnici v Boh. Bistrici v tednu od 16. – 22. septembra izvedli vrsto aktivnosti za prijetno in koristno preživljanje prostega časa.

Z raznimi aktivnostmi bomo preuredili parkirni prostor v javno površino, ki bo tudi vizualno privlačna in bo spodbujala druženje in uporabo parkirišča kot javno površino v tem tednu. Izvedli bomo več ustvarjalnih delavnic za otroke ter številne kreativne delavnice namenjene vsem generacijam. Ponujali bomo možnosti meritve sladkorja, tlaka, prehransko svetovanje, predstavili uporabo defibrilatorjev, k sodelovanju pa bomo z eko stojnicami povabili lokalne pridelovalce domače hrane. Izvedli bomo Zajtrk prvakov, kjer bodo vsi obiskovalci ETM in mimoidoči, ki ta dan pridejo z eno obliko trajnostnega prevoza, kot nagrado prejeli brezplačni zajtrk. Organizirali bomo delavnice za mlade, ponudili obiskovalcem brezplačen servis koles ter izvedli stojnico vsebin varstva gorske narave in vpliva prometa na okolje. Na parkirišču bomo izvedli Pravljični maraton za vse mlajše udeležence ter kino na prostem za vse starostne skupine. 22. septembra bomo izvedli zaključno prireditev ETM2018 z živo glasbo.

V tednu ETM (16. – 22. 9.) bomo organizirali izvedbo Pešbusa. S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po v naprej začrtanih poteh in po stalnem urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, starši pa so tako manj obremenjeni z jutranjim razvažanjem. S tem želimo tudi spodbuditi otroke in starše k peš hoji v šolo, kar omogoča tako druženje kakor tudi promovira zdrav način življenja.

V projekt je vključeno tudi lokalno gospodarstvo, kar pa je bistveno iz vidika spodbujanja lokalnega gospodarstva pri sodelovanju promociji trajnostne mobilnosti. Zato smo vključili kar nekaj lokalnih deležnikov, ki bodo sodelovali pri aktivnostih – zajtrk prvakov, popusti na posamezne produkte, predstavitve, delavnice itd.

Natečaj: Peš je IN, avto bo(HIN)

Izvedli bomo likovni in foto natečaj z nagradami (kolo Pony, skiro idr.), izvedli predaktivnost Iskanja zaklada mobilnosti, naravoslovne delavnice, kolesarske izlete, športno tekmovanje, kolesarski poligon, organizirano vožnjo s poganjalci na poligonu in mnoge druge aktivosti.

Želimo, da prebivalci spoznajo, da so peš-cone in območje brez prometa izredno pomembna za višjo kakovost bivanja, preživljanja prostega časa in druženja. Pričakovan prispevek je ta, da ljudje uvidijo, da ne potrebujejo toliko parkirnih mest in da lahko po rednih opravkih pridejo peš ali s kolesom in ne z avtomobilom. Prav tako je namen spodbujanje čim večje uporabe trajnostnih oblik mobilnosti in približati tematiko vsem lokalnim prebivalcem kot pozitivno in koristno tako za okolje kot za njihovo zdravje.

Spored dogodkov in aktivnosti v tednu ETM (16. – 22. septembra) bo objavljen naknadno.

maj 18, 2018

Uporabniške pravice

Kot oseba, na katero se podatki nanašajo, imate določene pravice, povezane z osebnimi podatki, ki jih o vas zbira Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero.

Naslednji seznam vsebuje informacije o vaših pravicah, ki izhajajo iz veljavnih zakonov o varstvu podatkov:

 • Pravica o umiku soglasja: Kjer obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje kadarkoli umaknete. Soglasje lahko umaknete na enak način, kot ste ga dali (npr. elektronsko).
 • Pravica do dostopa: od Turizma Bohinj lahko zahtevate za informacije o osebnih podatkih, ki jih hrani o vas, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hrani, za kaj jih uporablja, kje jih zbira, če ne neposredno od vas, in komu so bili razkriti, če je to primerno, obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, kakšne so vaše pravice, vezane na vaše osebne podatke, ter informacije o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev (vključno z oblikovanjem profilov) in o razlogih zanj ter pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.
 • Pravica do popravka: Od Turizma Bohinj lahko zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov, ki jih ima o vas.
 • Pravica do omejitve: Od Turizma Bohinj lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če:
  • oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki ga Turizma Bohinj potrebuje za preverjanje točnosti podatkov,
  • je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave namesto izbrisa svojih osebnih podatkov,
  • vaših podatkov Turizem Bohinj ne potrebuje več, a jih mora hraniti za  uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov,
  • ugovarjate obdelavi, medtem ko Turizem Bohinj preverja, ali njena zakonska podlaga prevladuje nad vašo.
 • Pravica do prenosljivosti: Na vašo zahtevo bo Turizem Bohinj, kadar je to tehnično izvedljivo, vaše osebne podatke prenesla drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
 • Pravica do ugovora: če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi. Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene razen, če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.
 • Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: od Turizma Bohinj imate pravico zahtevati, da za vas ne velja odločitev, ki temelji le na avtomatizirni obdelavi vaših osebnih podatkov, če ima ta odločitev za vas pravne učinke ali znatno vpliva na vas.
 • Pravica do vložitve pritožbe: V primeru domnevne kršitve veljavnih zakonov o zasebnosti lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate ali kjer se je domnevna kršitev zgodila.
 • Pravica do izbrisa: Od Turizma Bohinj lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če:
  • osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani,
  • obdelava temelji na vašem soglasju in svoje soglasje umaknete, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
  • obdelava temelji na vašem soglasju in ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
  • so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
  • je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti;
  • so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ki se ponujajo neposredno otroku. Obdelava osebnih podatkov otroka je zakonita, kadar ima otrok vsaj 16 let. Kadar je otrok mlajši od 16 let, je takšna obdelava zakonita le, če za otroka takšno privolitev da ali odobri njegov starš ali skrbnik.

Vprašanja o varstvu podatkov in katerekoli zahteve po uveljavitvi svojih zakonskih pravic naslovite na:

Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma
Stara Fužina 38
SI 4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 57 47 590
Fax: +386 (0)4 57 47 591
E-mail: [email protected]

maj 11, 2018

Vabilo na brezplačno delavnico

Komu je delavnica namenjena?

Predstavitev je namenjena prijaviteljem, ki so v obdobju od 1.9.2017 do zaključka razpisa 31.8.2018 imeli stroške v začetne investicije in investicij v razširjene  dejavnosti in razvoj, delovanja mladih podjetij, odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,  izobraževanja, usposabljanja in promocijskih  aktivnosti, prijav na razpise, inovacij, najema poslovnih  prostorov in  obratov ter stroške za nakup  notranje opreme za sobodajalstvo.

Upravičenci (glede na posamezen ukrep):

 • Mikro, mala in srednje velika podjetja,
 • fizične osebe,
 • brezposelne osebe.

Teme delavnice: 

 • Predstavitev aktivnosti SPOT svetovanje Gorenjska – Razvojna agencija Zgornje Gorenjske,
 • pregled  razpisa za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj v letu 2018
 • pregled posameznih ukrepov,
 • predlogi za čim lažjo prijavo na razpis,
 • pomoč pri prijavnih obrazcih,
 • vprašanja in odgovori.

Dodatne informacije: 

 • Lokacija: sejni sobi Občine Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
 • Termin delavnice: sreda, 23.5.2018
 • Čas: 10:00 – 12:30
 • Predavateljica: Eldina Čosatović, mag. posl. ved., vodja projektov na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske.
 • Prijave pošljite po elektronski pošti [email protected] z nazivom podjetja, imenom in priimkom udeleženca ter elektronsko pošto ali pokličite po telefonu na 04/581-34-19 do 22.5.2018.
 • Razpisna dokumentacija.
« Previous Entries

Naroči se na e-novice

Z nadaljnjo uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. VEČ