fbpx
april 12, 2019

Projekt: Kulinarično popotovanje

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: januar 2019 –  junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Turizem Bohinj, Zavod za turizem in kulturo Kranj, Zavod za turizem Preddvor, Občina Jesenice, Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za Gorenjsko, Kranj

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  129.338,22 €, od tega vrednost EKSRP 98.414,09 € (85 %) 

Opis operacije: 

S projektom Kulinarično popotovanje – Okusi Gorenjske želimo spodbuditi inovativno pripravo narodnih jedi z vključitvijo lokalno pridelane hrane, ki ustreza standardom kvalitete. V ta namen bomo v projektu dvignili raven kvalitetne kulinarične ponudbe, in sicer s povezovanjem turističnih deležnikov z lokalnimi pridelovalci hrane. Hkrati pa bomo z oblikovanimi smernicami in usposabljanjem deležnikov na tem področju poskrbeli za dvig nivoja znanj, kompetenc, izvedli testni preizkus kulinaričnega popotovanja na podeželskih dogodkih, aktivnosti promocije ter razvili celovito inovativno kulinarično ponudbo na podeželju. Na ta način bomo pozitivno vplivali na večjo prepoznavnost, inovativnost in povpraševanje kulinarične ponudbe gorenjskega podeželja.

Cilji operacije: 

 • dvig kvalitete kulinarične ponudbe z upoštevanjem standardov uporabe lokalno pridelane hrane in upoštevanjem inovativne priprave jedi,
 • standardi kvalitete lokalno pridelane hrane in ponudbe jedi,
 • povezanost dobaviteljev z gostinskimi ponudniki, ki bodo na ta način lahko ponudili pestrejšo gorensjo kulinariko,
 • večja prepoznavnost, konkurenčnost in povpraševanje po ponudbi kvalitetno pridelane hrane in tudi pripravljenih jedi.

 Aktivnosti operacije:

 • vodenje in koordinacija projekta,
 • promocija: izdelava skupne kulinarične brošure za namene promocije rezultatov operacije,
 • valorizacija gostinskih objektov in lokalnih ponudnikov hrane in jedi,
 • usposabljanja in izobraževanja za dvig kompetenc na področju lokalne hrane in jedi,
 • testni preizkus kulinaričnega popotovanja,
 • oblikovanje lokalnih kulinaričnih vodnikov.

Rezultat operacije: 

 • določeni minimalni standardi za gostince in lokalne pridelovalce hrane.

Povezave:

Februar 28, 2019

Projekt: Vrh Julijcev

Projekt je namenjen izboljšanju stanja osmih kvalifikacijskih vrst (alpska možina, veliki pupek, hribski urh, divji petelin, gozdni jereb, belka, kotorna, triprsti detel) in štirih habitatnih tipov (vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh, gorski ekstenzivno gojeni travniki, aktivna visoka barja, trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (Chara spp.) na območjih Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku, stanje katerih je ocenjeno kot neugodno ali celo slabo brez pričakovanega izboljšanja v prihodnosti.

Neugodno stanje habitatnih tipov je povezano z zmanjševanjem površine ter porušenjem njihove strukture in delovanja, pri vrstah pa s stanjem ohranjenosti populacij in primernosti habitata. Na izgubo travišč pod gornjo gozdno mejo (vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh, gorski ekstenzivno gojeni travniki) tako vpliva opuščanje za alpski prostor značilnega planinskega pašništva in ekstenzivne košnje, kar ogroža nekatere varstveno pomembne vrste, kot sta alpska možina in kotorna. Z opustitvijo paše na planinah se izgubljajo tudi umetno vzpostavljeni kali za napajanje živine, ki so pomembni za ohranitev velikega pupka in hribskega urha. Visoka barja na pokljuški planoti so v splošnem dobro ohranjena, vse bolj jih ogrožata naraščajoči pritisk obiskovanja in neprimerno vzdrževanje ter uporaba cest na vplivnem območju. Slabo stanje trdih oligotrofnih voda s parožnicami, na primer visokogorskih jezer, so povzročile vnesene ribe, ki so porušile strukturo in delovanje vodnih ekosistemov, dodaten pritisk pa predstavlja množično sezonsko obiskovanje in različne rekreativne dejavnosti.

Projekt obravnava tudi pet vrst ptic z neugodnim stanjem ohranjenosti, pri čemer je divji petelin kot vse koconoge kure izjemno občutljiv na vznemirjanje zaradi različnih oblik rekreacije in prostočasnih aktivnosti v gozdnem prostoru.Problem vznemirjanja je najbolj izrazit na Pokljuki, kjer se številne športno rekreativne dejavnosti odvijajo neposredno v habitatu divjega petelina, k čemur dodatno prispeva prometna obremenitev zaradi lahke dostopnosti planote in velike odprtosti gozdov z gozdnimi cestami. Izkazano je tudi sezonsko vznemirjanje divjega petelina v okolici zimskih rekreacijskih središč na Voglu in v Kranjski Gori ter na območjih planin, kot sta Krstenica in Planina pri Jezeru. Pri belki je pritisk obiskovanja največji predvsem v okolici Velega polja in Hribaric ter na Mangartskem sedlu. Tako kot v evropskem prostoru je tudi v Triglavskem narodnem parku opuščanje ekstenzivne kmetijske dejavnosti v gorskem svetu eden glavnih razlogov za upad populacij kotorne, saj je vrsta v svojem pojavljanju močno odvisna od aktivne paše na planinah. Slabšanje kakovosti habitata še dodatno prispeva k slabemu stanju tudi divjega petelina in gozdnega jereba, saj v gozdnem prostoru s prevlado iglavcev potrebujeta bogato zeliščno plast z jagodičjem, pester grmovni sloj in manjšinske pionirske drevesne vrste. Negativen populacijski trend je značilen tudi za triprstega detla, ki je indikator iglastih gozdov z višjim deležem odmrlega drevja. Intenzivno gospodarjenje z gozdovi na planotah Pokljuke in Mežakle namreč znižuje obseg in kakovost habitata, saj je količina mrtvega in odmirajočega lesa iglavcev v obliki še stoječih ali pa že padlih debel najpomembnejši dejavnik za triprstega detla.

Uravnavanje pritiska obiskovanja na aktivnih visokih barjih ter ključnih območjih divjega petelina in belke se bo v projektu izvedlo z uveljavitvijo mirnih območij v prostoru. Za divjega petelina se bo moteče dejavnosti prednostno izločalo na Pokljuki, Voglu, Vitrancu in Fužinskih planinah, za belko na območjih Mangrtskega sedla, okolice Triglava ter Velega polja, popolna izločitev rabe pa bo uvedena tudi na pokljuških visokih barjih Šijec, Blejsko barje in Goreljek. Pri belki se bo pritisk poletnega obiskovanja visokogorja na območju gnezdišč vrste na Mangartskem sedlu, Konjskem sedlu, Ledinah in Doliču dodatno omejeval z ukrepom aktivnega varstva evidentiranih gnezd v obdobju valjenja. Mirna območja bodo označena v naravi, razen mirnih območij Šijec in Blejsko barje. Na vseh mirnih območjih se bo omejil dostop obiskovalcem in poostril nadzor v naravi z vključevanjem prostovoljnih nadzornikov. K učinkom ukrepa bo prispeval odkup barjanskih zemljišč v zasebni lasti ali prilagoditev rabe gozdnih zemljišč z ukrepom pogodbenega varstva. Za zmanjšanje prometne obremenitve se bo na državnih cestah na Pokljuki uvedla hitrostna omejitev in prilagodilo zimsko vzdrževanje, zagotovili se bodo pogoji za parkiranje vozil in uvedlo sezonsko avtobusno linijo, z umestitvijo zapornic pa se bo zagotovila strogo namenska uporaba gozdnih prometnic. Obiskovalcem Pokljuke bo na Mrzlem studencu na voljo urejena informacijska točka na prostem in preurejeni obstoječi parkovni poti. Pomen mirnih območij bo splošni javnosti celovito predstavljen z različnimi aktivnostmi ozaveščanja in informiranja. Aktivnosti projekta bodo prispevale tudi k oblikovanju dela akcijskega načrta, ki bo v veliki meri uskladil različne in trenutno nasprotujoče si interese po rabi prostora in naravnih virov na Pokljuki.

Posledice opuščanja ekstenzivne kmetijske dejavnosti na stanje alpske možine in neprimernega ogledovanja se bo v projektu odpravljalo z odstranitvijo lesne vegetacije na rastiščih vrste na Črni prsti in z nadgradnjo obstoječega organiziranega ogledovanja v obdobju cvetenja rastlin. Kakovost habitata kotorne in stanje traviščnih habitatnih tipov se bosta izboljšala z odstranitvijo lesne zarasti in ureditvijo pašnih površin na planinah Čadrški vrh, Duplje in Predolina. K izboljšanju stanja traviščnih habitatnih tipov bo prispevala tudi tradicionalna obnova skupaj sedemnajstih opuščenih ali zaraščajočih se kalov, s katerimi se bodo tudi vzpostavili primerni pogoji za velikega pupka in hribskega urha.

Primernost habitata za divjega petelina in gozdnega jereba se bo izboljševalo z ukrepi svetlitvene sečnje na Pokljuki in v okolici Fužinskih planin. Na Pokljuki in Mežakli se bo izvedla sadnja plodonosnih in prehransko ugodnih grmovnih in drevesnih vrst. Za izboljšanje stanja triprstega detla bodo v projektu odkupljena gozdna zemljišča v zasebni lasti na območju Fužinskih planin in Mežakle ter njihova izločitev iz gospodarjenja, s čimer se bo dolgoročno zagotovilo potrebno količino mrtve lesne mase. Slednje se bo na Pokljuki zagotavljalo z ukrepom pogodbenega varstva.

V projektu bodo izvedeni tudi ukrepi za izboljšanje stanja Dvojnega jezera. Izvedeno bo večkratno odstranjevanje jezerske zlatovčice in pisanca z uporabo posebnih mrež in z elektroizlovom, odstranjevali se bodo makrofiti. Posledice delovanja planinske koče in aktivnosti njenih obiskovalcev se bo omililo z izvedbo optimizacije delovanja obstoječe male komunalne čistilne naprave ter njeno nadgradnjo, ki zagotavlja terciarno čiščenje odpadne vode. Vzpostavljen bo tudi sistem za ravnanje z blatom (dehidracija, stabilizacija). V poletnem obdobju se bo na tem območju okrepil nadzor v naravi.

Vsebinski okvir projekta je zaradi boljše preglednosti in lažje izvedljivosti urejen v osem varstvenih ciljev, doseganje projektnih ciljev pa bo zagotavljalo devet slovenskih projektnih partnerjev s področij ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, rabe prostora in naravnih virov, razvoja, nadzora, ozaveščanja, izobraževanja in promocije. Skupna vrednost projekta znaša 3.689.249,87 EUR.

Z načrtovanimi ukrepi projekta bomo izboljšali stanje habitatnih tipov in habitatov vrst na najmanj 302,77 ha in sicer za divjega petelina 87 ha, belko 100 ha, aktivna visoka barja 4 ha, alpsko možino 2 ha, kotorno 18 ha, hribskega urha in velikega pupka na 0,17 ha, gozdnega jereba na 20 ha, visokogorska jezera na 1,6 ha in triprstega detla na 70 ha.

Februar 15, 2019

2 milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo

V vsakem od nas se skriva duša lovskih prednikov. Zato tako radi lovimo nepozabne trenutke v objektiv in se z veseljem pokažemo na socialnih omrežjih. Svoje fotografije opremite s ključniki #ifeelsLOVEnia (za fotografije iz Bohinja tudi z) #Bohinj ter #LakeBohinj in postanite ponosni ambasador naše prelepe dežele.

Med objavljenimi fotografijami in videi Slovenska turistična organizacija na strani kampanje vsak teden izbere tri najboljše in jih posebej izpostavi. Ob zaključku kampanje bodo avtorji izbranih fotografij in videov sodelovali v žrebu za glavno nagrado: možnost brezplačne udeležbe na enem od Instameetov v izvedbi STO.

NAJ VAS ZELENO SRCE VODI V BOHINJ

Turistična destinacija Bohinj bo kot vodilna destinacija izpostavljena v tednu od 18. do 25. 2. 2019. K objavi in delitvam fotografij in videov, opremljenih s ključniki #ifeelsLOVEnia, #Bohinj ter #LakeBohinj, bomo svoje goste in obsikovalce pozivali tudi preko lastnih digitalnih kanalov in družabnih omrežij. K sodelovanju spodbujamo tudi domačine, lokalne ponudnike in njihove goste.

VEČ O AKCIJI: 2 MILIJONA RAZLOGOV, ZAKAJ ČUTIMO SLOVENIJO

Slovenska turistična organizacija je v lanskem letu pričela s kampanjo »Dva milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo«, ki je dosegla milijon objav z uporabo ključnika #ifeelsLOVEnia. Kampanjo nadaljujejo tudi v letošnjem letu.

Letošnja kampanja bo potekala v štirih delih, vsak del bo namenjen eni od štirih makro destinacij, kot prva pa se predstavlja Alpska Slovenija, del katere je tudi Turistična destinacija Bohinj.

Nacionalna promocijska kampanja »Dva milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo« poteka na trenutno najbolj ključnih komunikacijskih kanalih: na družbenih omrežjih Instagram, Facebook, Twitter in YouTube ter na osrednjem slovenskem turističnem portalu www.slovenia.info. V 10 tednih trajanja bo Slovenska turistična organizacija na pristajalni strani kampanje izpostavila vseh 10 vodilnih sodelujočih destinacij v rubriki Skriti kotički Slovenije in vsak teden izbirala najboljše objave uporabnikov.

STO od lansiranja kampanje, 6. junija lani, beleži odlične odzive uporabnikov družbenih omrežij: skupno število objav z uporabo ključne besede #ifeelsLOVEnia je bilo ob začetku letošnjega leta 1 milijon, objave pa so dosegle 133 milijonov uporabnikov svetovnega spleta.

 

november 29, 2018

PROJEKT: Smer TNP

Splošno

 • 194.211,20 €
 • 134.237,34 €
 • LAS projekti
 • Viri sofinanciranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
 • V teku
 • november 2018
 • december 2020
maj 18, 2018

Uporabniške pravice

Kot oseba, na katero se podatki nanašajo, imate določene pravice, povezane z osebnimi podatki, ki jih o vas zbira Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero.

Naslednji seznam vsebuje informacije o vaših pravicah, ki izhajajo iz veljavnih zakonov o varstvu podatkov:

 • Pravica o umiku soglasja: Kjer obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje kadarkoli umaknete. Soglasje lahko umaknete na enak način, kot ste ga dali (npr. elektronsko).
 • Pravica do dostopa: od Turizma Bohinj lahko zahtevate za informacije o osebnih podatkih, ki jih hrani o vas, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hrani, za kaj jih uporablja, kje jih zbira, če ne neposredno od vas, in komu so bili razkriti, če je to primerno, obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, kakšne so vaše pravice, vezane na vaše osebne podatke, ter informacije o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev (vključno z oblikovanjem profilov) in o razlogih zanj ter pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.
 • Pravica do popravka: Od Turizma Bohinj lahko zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov, ki jih ima o vas.
 • Pravica do omejitve: Od Turizma Bohinj lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če:
  • oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki ga Turizma Bohinj potrebuje za preverjanje točnosti podatkov,
  • je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave namesto izbrisa svojih osebnih podatkov,
  • vaših podatkov Turizem Bohinj ne potrebuje več, a jih mora hraniti za  uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov,
  • ugovarjate obdelavi, medtem ko Turizem Bohinj preverja, ali njena zakonska podlaga prevladuje nad vašo.
 • Pravica do prenosljivosti: Na vašo zahtevo bo Turizem Bohinj, kadar je to tehnično izvedljivo, vaše osebne podatke prenesla drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
 • Pravica do ugovora: če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi. Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene razen, če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.
 • Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: od Turizma Bohinj imate pravico zahtevati, da za vas ne velja odločitev, ki temelji le na avtomatizirni obdelavi vaših osebnih podatkov, če ima ta odločitev za vas pravne učinke ali znatno vpliva na vas.
 • Pravica do vložitve pritožbe: V primeru domnevne kršitve veljavnih zakonov o zasebnosti lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate ali kjer se je domnevna kršitev zgodila.
 • Pravica do izbrisa: Od Turizma Bohinj lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če:
  • osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani,
  • obdelava temelji na vašem soglasju in svoje soglasje umaknete, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
  • obdelava temelji na vašem soglasju in ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
  • so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
  • je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti;
  • so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ki se ponujajo neposredno otroku. Obdelava osebnih podatkov otroka je zakonita, kadar ima otrok vsaj 16 let. Kadar je otrok mlajši od 16 let, je takšna obdelava zakonita le, če za otroka takšno privolitev da ali odobri njegov starš ali skrbnik.

Vprašanja o varstvu podatkov in katerekoli zahteve po uveljavitvi svojih zakonskih pravic naslovite na:

Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma
Stara Fužina 38
SI 4265 Bohinjsko jezero
Tel.: +386 (0)4 57 47 590
Fax: +386 (0)4 57 47 591
E-mail: [email protected]

maj 11, 2018

Strategija razvoja turizma v Bohinju

PREDSTAVITEV STRATEGIJE RAZVOJA V TURIZMU 2017 – 2021

PREDSTAVITEV STRATEGIJE RAZVOJA V TURIZMU 2012 – 2016

VIZIJA

ANALIZA IN DIAGNOZA

URESNIČEVANJE

NAČRT RAZVOJA ZNAMKE PODEŽELSKE ALPSKE DESTINACIJE BOHINJ

september 12, 2017

Ponosni član Alpine Pearls

Alpine Pearls je združenje 25 alpskih počitniških biserov, ki svoje goste vabijo, da doživijo počitnice brez avtomobila. Zveneča imena bisernih krajev in manjše skrite bisere združenje povezuje v Avstriji, Franciji, Italiji, Nemčiji, Sloveniji in Švici. Pogoje za članstvo v združenju pri nas izpolnjujeta Bohinj in Bled.

Na Bled in v Bohinj se lahko pripeljete z vlakom ali avtobusom. Med celotnim bivanjem boste imeli številne možnosti potovanja z javnim in zelenim prevozom ter ugodnosti s kartico mobilnosti.

V Bohinju kartica mobilnosti gost Bohinja omogoča:

 • brezplačne prevoze z avtobusom po Bohinju
 • brezplačno vožnjo z ladjo po jezeru
 • brezplačni ogled slapu Savice, korit Mostnice in muzejev
 • do 50 % popusta za prevoze z avtobusom do Ljubljane
 • popuste za izlete z vlakom
 • popuste na izposojo koles in drugih aktivnosti
 • druge ugodnosti v Bohinju in drugod po Sloveniji

TEDEN MOBILNOSTI: 16. – 22. SEPTEMBER 2017

Spoznajte Bohinj brez avtomobila! Od 16. do 22. septembra vam ob najmanj dveh nočitvah v Bohinju poklanjamo kartico Gost Bohinja.

KAJ ZA BOHINJ POMENI VSTOP V MREŽO ALPSKI BISERI?

Občina Bohinj je v zadnjih letih uspela izpeljati številne aktivnosti tako imenovane mehke /trajnostne mobilnosti in sicer na različnih področjih. Na področju informiranja o namenih lokalne skupnosti na temo umirjanja prometa in spodbujanja ter promocije alternativnih oblik naravi prijazne mobilnosti je bila že pred več kot 20 leti uvedena kartica Gost Bohinja. Z začetne ponudbe brezplačnega parkiranja in drugimi popusti je z leti kartica postala kartica mobilnosti. Danes tako kartica gost Bohinja imetniku omogoča popolno mobilnost in sicer brez uporabe lastnega avtomobila.

V zadnjih letih je občina preko Turizma Bohinj dodatno nadgradila ponudbo javnih prevozov in sicer z uvedbo dodatnih avtobusov v poletni turistični sezoni (Hop on Hop off na Pokljuko, avtobus po Zgornji Bohinjski dolini do slapa Savice, Ski bus). Lokalna skupnost tudi redno sodeluje s Slovenskimi železnicami  in sicer predvsem na področju vzpostavitve turističnih produktov, ki vključuje vožnjo z vlakom, recimo Bohinj-Ski vlak. Turizem Bohinj skrbi za opremo in vzdrževanje pohodniških poti v Bohinju, in ponudbo električnih koles.

Občina Bohinj je tudi na področju infrastrukture izvedla pomembne investicije. Tako je bila  zgrajena nova kolesarska pot od Bohinjske Bistrice do Srednje vasi, v letu 2016 še do Bohinjske Češnjice, s tem bo zaključena pentlja okrog Bohinja, zgrajen je bil most v Danici, ki je Bohinjsko Bistrico neposredno povezala s kolesarsko potjo, uvedeno je bilo začasno parkirišče pred Bohinjskim jezerom z možnostjo brezplačnega prevoza do jezera (Shuttle bus).  V okviru izvajanja projekta Parkiraj&doživi naravo pa je v letu 2016 vzpostavila 2 novi izposojevalnici koles (Park&Bike), zasnovala in vzpostavila Sistem inteligentnega transporta, ki bo omogočal informiranje in promocijo obiskovanja z mehko mobilnostjo in prenovila parkirni sistem.

Vse zgoraj našteto so opazili tudi v omrežju Alpskih občin, in nas povabili k sodelovanju oziroma vključitvi v to elitno družbo občin, ki jih primarno povezuje prav odločitev za trajnostno mobilnost. Različne pripravljalne aktivnosti so potekale skoraj dve leti. Na strani Alpskih biserov je aktivnosti usklajeval župan občine Werfenweng g. Brandauer na strani občine Bohinj pa Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj. Po zadnjem ocenjevanju destinacije in poročilu je skupščina omrežja Alpskih biserov potrdila vstop Bohinja v mrežo.

Vstop občine pomeni priznanje za aktivnosti na področju trajnostnega turizma. Pomeni pa tudi dodatne promocijske aktivnosti v družbi najboljših, izmenjave primerov dobrih praks, izobraževanja in sodelovanje pri različnih projektih. Menimo, da bo Bohinj z vstopom v omrežje Alpskih biserov utrdil svojo podobo destinacije z jasno zavezo trajnostnemu razvoju, ki domačinom omogoča kakovostno življenje, obiskovalcem pa kakovostno doživljanje območja. Na drugi strani pa z vstopom Bohinja pridobijo tudi člani omrežja, saj je Bohinj v zadnjih letih razvil primere dobrih praks, za katere se že zanimajo občine članice omrežja. Takšen primer je recimo Festival alpskega cvetja in blagovna znamka Bohinjsko/From Bohinj.

Alpski biseri (Alpine pearls)

Alpine Pearls je leta 2006 ustanovilo 17 članov – alpskobisernih krajev. Ustanovitev je bil eden od rezultatov dveh EU projektov, AlpsMobility in Alps Mobility II, ki temeljita na pobudi avstrijskega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje z vodami. Poudarek leži na ustvarjanju novih, trajnostnih in okolju prijaznih turističnih ponudb. Rezultati teh EU-projektov se uresničujejo v okviru krovne organizacije Alpine Pearls, ki je vsealpska in mednarodna organizacija.

Alpska mreža privlačnih počitniških krajev z okolju prijazno mobilnostjo

Pod krovno znamko Alpine Pearls je združenih 25 najlepših alpskih počitniških krajev, ki negujejo okolju prijazno mobilnost. Obisk alpskih biserov, pomeni odločitev za uživanje premišljeno dodelanih, okolju prijaznih rešitev mobilnosti.

Ponosni smo, da je eden teh 25 krajev prav Bohinj!

Naroči se na e-novice

Z nadaljnjo uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. VEČ