fbpx
27 decembra, 2017

Cvetlično bogastvo Bohinja

“Čeprav sem goro Triglav že več kot enkrat skoraj docela zavzel, kakor tudi njegovo okolico, si vendar ne morem domišljati, da mi je prišla kaj več kot komaj tretjina tamkajšnjih redkih rastlin pred oči. Zakaj moji opravki mi niso omogočali kaj več kot samo kratek čas tamkaj bivati. O, kolikokrat sem si želel, da bi tu leto dni bival kot pastir, da bi mogel to s cvetkami bogato pokrajino večkrat prehoditi! Koliko redkih rastlin, ki mi sicer ne bodo prišle pred oči, bi mogel tamkaj odkriti! To mogočno in visoko gorovje ima množico različnih klim, zato se nahajajo tam tako raznovrstne rastline! Oni del, ki je obrnjen proti morju, vedno obseva vroče sonce. Nasprotno pa severna plat nima skoraj nič sonca v tesnih dolinah …”

Pdf z fotografijami in imeni cvetja: Alpsko cvetje v Bohinju 

Tako navdušeno je pisal o botaničnem bogastvu bohinjskih gora Bretonec Balthazar Hacquet (1739 ali 1740 – 1815), znameniti naravoslovec, popotnik in raziskovalec, v svojem delu Oryctographia Carniolica , ki je v treh delih izšlo v Leipzigu v letih 1778 – 1789. Triglava, najvišje gore v Julijskih Alpah, se je loteval iz Bohinja. Temeljito je raziskal bohinjske gore in bil je očaran in navdušen nad bogatim, raznovrstnim rastlinjem, ki ga je odkrival na svojih turah po bohinjski okolici.

V resnici se le malo katero območje v Alpah lahko pohvali s tako raznolikim rastlinstvom! Bližina Mediterana se kaže v toploljubni vegetaciji južnih pobočij Spodnjih bohinjskih gora in Pršivca; na razmeroma majhnem prostoru imamo opraviti z zelo različnimi višinskimi pasovi vse tja do najvišjih vrhov, ki segajo daleč nad gozdno mejo; prostrani gozdovitravnikisenožeti … pa raznovrstna mokrišča – od jezerske obale Bohinjskega jezera do visokih barij … Res, na razmeroma majhnem in lahko dostopnem območju je strnjeno pravo bogastvo rastlinstva, ki pozornemu ljubitelji narave omogoča nepozabna doživetja, lepote in spoznanja.

Kjer je obilica cvetja, so tudi metulji in čebele! Bohinj je s svojo okolico čudovito območje za opazovanje metuljev, ki obletavajo cvetove. Čebelarstvo pa ima zelo dolgo tradicijo. Kot drugje v Sloveniji tudi bohinjski čebelarji skrbno vzgajajo kranjsko čebelo sivko, marljivo in ljubeznivo čebelico, ki ob bogastvu pisanega alpskega cvetja poskrbi za okusen in zelo kakovosten pridelek medu. Domačini pa znajo iz tega medu pričarati aromatične in okusne pijače in priboljške, zaradi katerih se marsikomu kar cedijo sline …

CVETOČA KULTURNA KRAJINA

Mnoge rastline se morajo za svoj obstoj in preživetje zahvaliti človeku. Tisočletno sožitje človeka in narave je v Julijskih Alpah izoblikovalo pokrajino in s tem življenjski prostor za mnoge rastline, ki ob drugačni rabi travnikov, sadovnjakov, senožeti in gozdov ne bi mogle preživeti. Velika večina travnikov v Julijskih Alpah je delo človekovih rok.

Brez skrbnega dela domačinov bi travnike prerasel gozd, ki bi višje v gorah prehajal v ruševje in skale – vse prelepo cvetlično bogastvo travnikov od doline pa do visokogorja pa bi bilo izgubljeno. Pokrajina, kot jo lahko vidimo in doživljamo danes, je nastajala dolga stoletja… da, tisočletja. Odkar se je človek naselil v teh gorah in dolinah. In to se je zgodilo že davno, kot prav zadnja leta ugotavljajo arheologi.

Živinoreja, ki je temeljila na avtohtoni pasmi goveda – bohinjski ciki, je zahtevala spoštljivo in premišljeno rabo naravnih danosti. Pozimi je bilo treba živino prehraniti s skrbno posušenim senom, pokošenim poleti. Da so čez poletje lahko pripravili dovolj sena za zimo, so v poletnih mesecih odgnali krave na pašo najprej na prehodne, nato pa na vse bolj visoko ležeče planine. Zaradi mokre klime so za sušenje sena postavljali umetelne stavbe – kozolce ali po domače stoge.

Za domovanje pastirjev pa pastirske stanove po planinah. In lesene senike za shranjevanje sena čez zimo, ko ga je bilo domov mogoče pripeljati na saneh. V bližini vasi so se vse do danes ohranili visokostebelni travniški sadovnjaki. Vse to je dalo pokrajini okoli Bohinja velik pečat – oblikovala se je žlahtna kulturna krajina izjemne lepote, na katero so Bohinjci upravičeno ponosni.

Tudi gozdove je v stoletjih človek temeljito spremenil. Danes komaj verjamemo, da je bilo marsikatero območje okoli Bohinja pred stoletji zaradi fužinarstva in oglarstva popolnoma izsekano. Naravne mešane gozdove na Pokljuki in Jelovici so zamenjali smrekovi gozdovi…

Zadnja desetletja so vnesla v način življenja velike spremembe. Kmetje opuščajo kmetovanje in rejo živine… mnogi travniki ostajajo nepokošeni. Sodobna živinoreja zahteva intenzivno pridelavo krme z uporabo umetnih gnojil, zgodnjo košnjo, preden rastline semenijo… in namesto dišečega sena v kozolcih je za živino pripravljena silirana krma. Mnoge planine so opuščene ali pa se spreminjajo v naselja počitniških hišic. Vse to bistveno vpliva na življenjske pogoje mnogil lepih in zanimivih, pa tudi redkih in ogroženih rastlin.

Za ohranitev cvetnega bogastva Bohinja in Alp sploh je izjemnega pomena ohranjanje kulturne krajine z ekstenzivno živinorejo – torej s tradicionalnimi načini pridelave sena. To pa v današnjem času ni lahko. Mednarodni festival alpskega cvetja je namenjen tudi iskanju poti za dobro sožitje človeka in narave v prihodnosti – zato, da bodo lepoto cvetočih poljan lahko občudovali tudi naši otroci!

TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park v Sloveniji. Ime je dobil po Triglavu, ki se v osrčju parka dviguje najvišje (2864 m) in je hkrati tudi najvišji slovenski vrh. Ime Triglav ni povsem pojasnjeno. Nastalo je bodisi zaradi značilne podobe gore z jugovzhodne strani bodisi kot spomin na najvišje božanstvo iz časa poganstva, ki je imelo sedež na njegovem vrhu. Velja za simbol slovenstva, ki je tudi na slovenskem grbu in zastavi.

TNP se razprostira na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo, na jugovzhodnem delu alpskega masiva. Skoraj popolnoma se prekriva z Vzhodnimi Julijskimi Alpami. Obsega 880 kvadratnih kilometrov, kar je štiri odstotke površine Slovenije. Spada med najstarejše evropske parke; prvo varovanje sega v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park. Osrednje poslanstvo javnega zavoda TNP je varovanje narave, opravlja pa tudi strokovne in raziskovalne naloge.

Spletna stran: www.tnp.si

Spoznajte rastline Triglavskega narodnega parka

Floro Triglavskega narodnega parka lahko spoznavate  s pomočjo Spletnega iskalnika rastlin Triglavskega narodnega parka.

Iskalnik omogoča preprosto spoznavanje bogate flore Triglavskega narodnega parka. Z izborom lahko prepoznavnih znakov opazovane rastline nam program prikaže foto galerijo rastlin, ki imajo izbrane znake. S klikom na posamezno sliko se prikažejo še druge fotografije in ime rastlinske vrste. Vsaka značilnost oz. opazovani znak je tudi natančno opisan in nazorno prikazan s fotografijami. Iskalnik je nastal v sodelovanju z Univerzo v Trstu.

Na voljo je več interaktivnih vodnikov, s katerimi lahko spoznavate rastlinstvo in živalstvo Triglavskega narodnega parka. Ti vodniki delujejo po principu dihotomnega/dvovejnatega določevalnega ključa: na vsakem koraku nam ponudijo dve možnosti, ki sta po navadi tudi slikovno prikazani. Izberemo možnost, ki ustreza opazovanemu organizmu in po korakih pridemo do imena te rastline/živali. Vodniki, uporabni na območju parka so:

NATURA 2000

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih območjih želimo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi.

Evropska unija je omrežje Natura 2000 uvedla kot enega od pomembnih delov izvajanja habitatne direktive in direktive o pticah. Slovenija je ob pridružitvi Evropski uniji določila seznam naravnih območij, ki ustrezajo merilom obeh direktiv.

Direktivi podpirata trajnostni razvoj, ki lahko zadovoljuje potrebe sedanjih rodov, hkrati pa ne škoduje potrebam prihodnjih. Na varstvenih območjih Natura 2000 direktivi ne izključujeta človeške dejavnosti. Vendar pa moramo zagotoviti, da te dejavnosti ne bodo ogrozile narave, temveč bodo – kadar bo to mogoče – njeno ohranjanje podpirale.

Spletna stran: www.natura2000.gov.si

POVEZANE VSEBINE

6 Januar, 2017

Podnebje v Bohinju

ZNAČILNOSTI PODNEBJA V BOHINJU

 • alpska klima (razmeroma ostra z mrzlimi zimami in kratkimi poletji)
 • največ padavin je jeseni
 • največ jasnih dni ob koncu zime in v zgodnji pomladi
 • najdebelejša snežna odeja v februarju in marcu
 • izpostavljenost pogostim temperaturnim obratom

ZNAČILNOSTI TEMPERATUR V BOHINJU

 • srednje letne temperature so v nižinah Bohinja okoli  8o C
 • najtoplejši mesec je tako v dolini kot v gorah avgust
 • najhladnejši mesec je v dolinah januar, po gorah pa februar
 • jesen je toplejša od pomladi
 • jeseni ni več poletnih popoldanskih neviht (največ jih je junija in julija)
 • jeseni so temperature so znosnejše za naporno hojo kot poleti, le dnevi so krajši
 • v oktobru se včasih pojavi izrazito obdobje toplega vremena – Martinovo (oziroma indijansko) poletje
 • rosa, slana in ivje so padavine lepega vremena
 • megla je v Bohinju povprečno 90 dni v letu
 • največ sončnih dni je v sredogorju

KORISTNE POVEZAVE

 

 

ZIMSKA OPOZORILA: NEVARNOST SNEŽNIH PLAZOV NA OBMOČJU TNP

6 Januar, 2017

Geologija Bohinja

Zanimiva zgodovinska dejstva in zgodbe bodo poglobile vaše razumevanje razvoja Bohinja v času in prostoru.

KAMNINE V BOHINJU

Najstarejše kamnine pripadajo werfenskim plastem in so stare približno 250 milijonov let. Največjo površino pokrivajo karbonatne kamnine, ki jih sestavljajo apnenec, apnenec z rožencem in dolomit.

V Bohinju najdemo številna nahajališča mineralnih surovin. Nekatere, predvsem železova ruda (bobovec), so bile tudi razlog prvih naselitev v Bohinju.

Geološko najmlajši so ostanki, ki jih je v Bohinju za sabo pustil ledenik (značilna »U« oblika, posebej lepo vidna v Zgornji bohinjski dolini), apnenčaste usedline (ledeniške morene) in strme soteske.

Skozi stoletja je voda izdolbla čudovita korita, ki ponekod dosegajo tudi do 20 m globine in se ponekod zožijo le na 1 meter (korita Mostnice, Ribnice, Korita Jereke, korita Grmečice).

TEKTONSKA ZGRADBA

Bohinj leži v osrčju območij, ki so tektonsko zelo prizadeta. Zaradi premikov, ki so nastajali in še nastajajo ob nastajanju Alp, najhitreje pred 25 milijoni let, je Bohinj tudi potresno aktivno področje.

MINERALNE SUROVINE

Bohinj je področje, kjer se najdemo manjša nahajališča mineralnih surovin. Tako najdemo po bohinjskih gorah (zlasti na Rudnem polju na Pokljuki) železovo rudo ali bobovec značilne rjave barve in zaobljenih oblik.
V Bohinju najdemo tudi manjše količine boksita, manganove rude, ob jezeru jezerske krede, pa tudi nekaj plasti rjavega premoga.

SLOVENSKA GEOLOŠKA POT

Slovenska geološka pot na področju Triglavskega narodnega parka povezuje 45 geoloških posebnosti.

6 Januar, 2017

Botanične posebnosti Bohinja

Spadajo v tako imenovano alpsko apneniško floro, ki je med najbogatejšimi v Evropi. Nekatere rastlinske vrste rastejo samo v Bohinju in so tako dobile ime po Bohinju ali Triglavu.

Cvetice nabirajmo zgolj na spominske kartice

Nekatere vrste rastlin so redke in bi nabiranje še bolj ogrožalo njihov obstoj. Če si želite njihovo lepoto odnesti s seboj, jih ujemite v fotografski objektiv. Pred nabiranjem pa jih skrbno varujmo. Zato, da bodo še naprej lahko opravljale svoje naloge v ekosistemu in da bodo za vedno krasile čudoviti gorski svet.

Bogastvo pestrosti bohinjske flore

Rastlinske vrste nastopajo v raznih zgodbah in pripovedkah. Najznamenitejša je Triglavska roža, ki je svoje mesto dobila v pripovedki o Zlatorogu. Lega, razgiban teren, višinska razlika, vpliv Sredozemskega morja in geološka podlaga v Bohinju so pri rastlinstvu botrovali izredni raznolikosti:

 • v dolini najdemo barvito travniško floro (spomladanski svišč, arnika, zvončnice..)
 • nižje planine spomladi okrasijo Lepi čeveljc, Bohinjska perunika, Clusijev svišč…
 • Fužinarske gore so bogate z  meliščno floro, ki se pojavi nad 2000 metri (Triglavska roža, Triglavska neboglasnica, Triglavski svišč, Triglavski dimek….)
 • konec junija se pojavijo murke in planike
 • posebno mesto imajo rastlinske vrste visokih barij, ki so nastala zaradi šotnih mahov
 • alpske rastline imajo pomembno vlogo v krhkem gorskem ekosistemu

Gozdovi Bohinja

 • gozdovi pokrivajo večino površine
 • značilne vrste so: bukev, smreka, macesen in rušje
 • vse drevesne vrste morajo biti prilagojene ostrim razmeram
 • V TNP so izločeni tudi gozdni rezervati (popolnoma prepuščeni naravnemu razvoju)
 • obiščete lahko tudi debela drevesa

Nabiranje gob, plodov in zelišč

 • nabiramo lahko gobe, gozdne sadeže, zelišča…
 • ljubiteljsko gobarjenje je najbolj intenzivno avgusta in septembra
 • v TNP se sme nabirati samo v robnem območju parka
 • splošna omejitev nabiranja gob je 2 kg na osebo
 • gobe morajo biti grobo očiščene že na rastišču
 • pri nabiranju ne uporabljamo pripomočkov, ki bi poškodovali rastline

KAKO DOŽIVETI SVET ALPSKIH RASTLIN?

16 decembra, 2016

Živalstvo v Bohinju

Za pestrost živalskega sveta v Bohinju so poskrbele ugodne okoliščine (kotlinska lega, velike višinske razlike, vpliv Sredozemskega morja in geološka podlaga). Pri nas živijo skoraj vse za gorsko okolje značilne vrste. Od impozantnega alpskega kozoroga, pa vse do mikro sveta, boste našli številne vrste, tudi ogrožene, redke in avtohtone.

Najbolj zanimivi sesalci

 • najbolj značilen je gams
 • znova naseljen je kozorog (iztrebljen pred več kot 300 leti)
 • v istem času kot kozorog je bil ponovno naseljen tudi svizec
 • zelo redki so pri nas ris, divja mačka in rjavi medved, ki pa tu ni stalno naseljen
 • neredke so srnjad in jelenjad, veverica, podlasica, polh, kuna belica, jazbec, lisica in planinski zajec
 • najredkejša in najbolj ogrožena je vidra

V Bohinju gnezdi kar 84 vrst ptic

 • med najbolj ogrožene ptice spada divji petelin
 • med bolj znane ptice spada tudi ruševec
 • vedno redkejši je planinski orel

Pester svet žuželk, rib in plazilcev

 • tudi med žuželkami je veliko vrst zavarovanih (na primer gorski apolon in hrošč kalpski kozliček)
 • med kačami sta najbolj znana strupena modras in gad
 • avtohtone ribe v Bohinjskem jezeru so potočna postrv, lipan in menek
 • edina avtohtona vrsta vretenčarjev je planinski pupek
 • v jamah v okolici Triglava živi tudi endemični rod brezokcev

KAKO VARNO OPAZOVATI ŽIVALI?

 • z izkušenim lovcem ali parkovnim vodnikom
 • vodeni ornitološki izleti
 • živali ne motimo in se jim ne vsiljujemo
 • pazimo na lastno varnost
 • kontakti: [email protected] in [email protected]

Stopinje in sledovi divjadi

Vznemirjanje ogroženih živali je kaznivo

Pri opazovanju živali lahko nenamerno povzročimo tudi precejšno škodo, še posebej, če za to izberemo napačen čas in kraj.

Naroči se na e-novice

Z nadaljnjo uporabo strani se strinjate z uporabo piškotkov. OK Več...